Förtroende för stadens avfallshantering

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som har mycket eller ganska stort förtroende för att det avfall de sorterar ut tas omhand och återvinns på ett bra sätt.
Andel invånare som har mycket eller ganska stort förtroende för att det avfall de sorterar ut tas omhand och återvinns på ett bra sätt.

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.4.6
Senast uppdaterad: 2017-06-08