Oro för ohållbar konsumtion/avfall

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som svarat att de anser att ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder är ett av de två största miljöproblemen.

Andel invånare som anser att ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder är ett av de två största miljöproblemen
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Under flera år har en stigande oro för ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder kunnat noteras i medborgarenkäterna. I årets undersökning är det även dessa miljöproblem som invånarna uppfattar som de absolut största, 41 procent jämfört med 39 procent 2013.
Indikator TEMA.9.4.7
Senast uppdaterad: 2017-06-08
Kontakt