Behandling av avfall

Skorsten
I Högdalenverket produceras el och fjärrvärme av avfall.Indikatorn visar hur det insamlade avfallet behandlas.
Behandlingsmetoder för avfall från hushåll samt därmed jämförligt från annan verksamhet.
Mätområde Datum Värde (%)
Materialåtervinning 2007 20
Materialåtervinning 2008 20
Materialåtervinning 2009 20
Materialåtervinning 2010 20
Materialåtervinning 2011 19
Materialåtervinning 2012 22
Materialåtervinning 2013 24
Materialåtervinning 2014 23
Materialåtervinning 2015 22
Materialåtervinning 2016 21
Materialåtervinning 2017 21
Materialåtervinning 2018 20
Biologisk behandling 2007 0
Biologisk behandling 2008 1
Biologisk behandling 2009 1
Biologisk behandling 2010 2
Biologisk behandling 2011 2
Biologisk behandling 2012 3
Biologisk behandling 2013 3
Biologisk behandling 2014 4
Biologisk behandling 2015 4
Biologisk behandling 2016 5
Biologisk behandling 2017 6
Biologisk behandling 2018 6
Energiåtervinning 2007 73
Energiåtervinning 2008 73
Energiåtervinning 2009 73
Energiåtervinning 2010 73
Energiåtervinning 2011 75
Energiåtervinning 2012 71
Energiåtervinning 2013 69
Energiåtervinning 2014 69
Energiåtervinning 2015 70
Energiåtervinning 2016 71
Energiåtervinning 2017 70
Energiåtervinning 2018 71
Deponering 2007 7
Deponering 2008 6
Deponering 2009 5
Deponering 2010 6
Deponering 2011 3
Deponering 2012 4
Deponering 2013 4
Deponering 2014 4
Deponering 2015 4
Deponering 2016 3
Deponering 2017 3
Deponering 2018 2
Datakälla: www.avfallweb.se

Kommentar

Hushållsavfall som inte sorteras ut skickas till förbränning och energiutvinning i Högdalen. I förbränningsprocessen utvinns värme till ungefär 80 000 hushåll och el till cirka 200 000 hushåll. Sedan slutet av 2010 går allt matavfall som staden samlar in till biogasproduktion.

En liten del av grovavfallet, som inte kan behandlas och återvinnas, läggs på en deponi (soptipp). Slagg och aska från avfallsförbränning deponeras också. Denna avfallsmängd redovisas inte ovan.

Indikator TEMA.9.1.2
Senast uppdaterad: 2020-03-04