Mängd avfall till deponi

Mängd deponirest från hushåll
Datakälla: www.avfallweb.se

Kommentar

Grovavfall som inte kan behandlas och återvinnas läggs på en deponi (soptipp). Mängden avfall till deponi minskat med två tredjedelar sedan 2007, men motsvarar fortfarande ”mindre god uthållighet” enligt Avfall Sveriges utvärderingskriterier.

Deponering av Kärl- och säckavfall förekommer inte längre. Förutom en mindre del av grovavfallet deponeras slagg och aska från avfallsförbränning samt förorenade jordmassor. Dessa avfallsslag redovisas inte här.

Tillståndsklassning

 Dålig uthållighet >25 kg/person
 Mindre god uthållighet 12–25 kg/person
 God uthållighet 3–12 kg/person
 Mycket god uthållighet <3 kg/person
Indikator TEMA.9.1.7
Senast uppdaterad: 2018-04-23