Mängd avfall till deponi

Deponi
Deponi
Mängd hushållsavfall till deponering
Datakälla: www.avfallweb.se

Kommentar

Grovavfall som inte kan behandlas och återvinnas läggs på en deponi (soptipp). Mängden avfall till deponi har minskat kraftigt sedan 2007 och motsvarar nu god hållbarhet enligt Avfall Sveriges utvärderingskriterier.

Deponering av kärl- och säckavfall förekommer inte längre. Förutom en mindre del av grovavfallet deponeras även slagg och aska från avfallsförbränning samt förorenade jordmassor. Dessa avfallsslag redovisas inte här.

Tillståndsklassning

 Dålig hållbarhet >20 kg/person
 Mindre god hållbarhet 10–20 kg/person
 God hållbarhet 2–10 kg/person
 Mycket god hållbarhet <2 kg/person
Indikator TEMA.9.1.7
Senast uppdaterad: 2020-08-28