Klotter, nedskräpning och skadegörelse

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjd med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.5.3
Senast uppdaterad: 2016-06-20