Klotter, nedskräpning och skadegörelse

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjd med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.5.3
Senast uppdaterad: 2017-06-07