Skötsel och städning av parker och naturområden

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen.
Andel av invånarna som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen
Datakälla: Stockholms medborgarenkät, Miljöförvaltningen

Kommentar

Totalt i staden svarar 84 procent att de är nöjda med tillgången till parker och naturområden i den egna stadsdelen. Sett till resultatet över tid har det inte skett några större förändringar i frågan. De stadsdelar där invånarna i störst utsträckning svarade att de aldrig går ut i parker eller naturområden, är även de stadsdelar där invånarna är minst nöjda med tillgången till natur.
Indikator TEMA.9.5.4
Senast uppdaterad: 2019-05-23