Sortering av förpackningar av metall och plast

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut förpackningar av metall och plast till återvinning
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.5
Senast uppdaterad: 2017-06-15