Sortering av glas och glasburkar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut glas och glasburkar till återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut glas och glasburkar för återvinning.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.3
Senast uppdaterad: 2017-06-09