Sortering av kartonger och pappersförpackningar

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut kartonger och pappersförpackningar till återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut kartonger och pappersförpackningar för återvinning.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

I 2016 års medborgarenkät ändrades svarsalternativen, så att alla typer av förpackningar läggs samman. Det innebär att tidsserien för olika förpackningstyper endast sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.9.3.2
Senast uppdaterad: 2017-06-09