Sortering av matavfall

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut matavfall till återvinning.
Andel invånare som alltid eller oftast sorterar ut matavfall
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.11
Senast uppdaterad: 2017-10-27