Sortering av tidningar och papper för återvinning

Nyckeltalet visar hur stor del av hushållen i Stockholms stad som alltid eller oftast sorterar ut tidningar och papper för återvinning.
Andel invånare som oftast eller alltid sorterar ut tidningar och papper för återvinning.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.9.3.1
Senast uppdaterad: 2017-06-09