Antal bullerexponerade personer

Riktvärdet för högsta bullernivå inomhus är 30 dBA. Värdet 35 dBA har tidigare varit ett delmål i staden och används för att visa där bullerskyddsåtgärder har haft stort genomslag men där de som fått isoleringsåtgärder inte når 30 dBA. Data hämtas från miljöförvaltningens bullerdatabas och trafikhuvudmännens egna uppgifter.
Antal personer som utsätts för trafikbullernivåer inomhus över 30 och 35 dBA ekv ljudnivå.
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Antalet personer som utsätts för höga trafikbullernivåer minskar år för år. 2015 var det 84 000 personer som utsattes för en bullernivå inomhus över 30dBA, en minskning med drygt 11 procent sedan 2010. Antalet personer som utsätts för trafikbuller över 35 dBA har minskat från 15 000 personer 2010 till 2800 personer 2015, en minskning med drygt 80 procent. Under 2015 har stadens satsningar bland annat fokuserat på minskat buller vid förskolor, som inte syns i denna statistik över exponerade bostäder.
Indikator TEMA.5.1.7
Senast uppdaterad: 2016-03-30
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Tema