Besvär av buller

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som uppger att de besväras mycket eller väldigt mycket av buller i sin bostad, inomhus eller utomhus. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.
Andel stockholmare som besväras av buller i sin bostad
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Mest besväras Stockholmarna av vägtrafikbuller.
Indikator TEMA.5.1.1
Senast uppdaterad: 2017-06-07