Bullernivåer Observatorielunden

Indikatorn visar förändringar av vägtrafikbullret på lång sikt. Den ekvivalenta ljudnivån avspeglar hur stadens utomhusbuller i parker och grönområden förändras över tiden.
Årsmedelvärde för bullernivån i Observatorielunden.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB-analys

Kommentar

Uppmätt bullernivå vid mätstationen i Observatorielunden varierade mellan 54 dBA och 55 dBA under åren 1999-2008. År 2015 uppmättes ett värde på 54,1 dBA.

En minskande trend kan eventuellt skönjas då nivåer omkring 55 dBA inte har mätts upp sedan år 2007. Dock saknas mätdata för några av åren därefter.

Indikator TEMA.5.1.5
Senast uppdaterad: 2018-08-29
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Tema