Bullernivåer Sveavägen

Indikatorn visar förändringar av vägtrafikbullret på lång sikt. Den ekvivalenta ljudnivån avspeglar hur stadens utomhusbuller längs huvudgator i innerstaden förändras över tiden.
Årsmedelvärde för bullernivån på Sveavägen.
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB-analys

Kommentar

År 2015 var uppmätt ljudnivå vid Sveavägens mätstation i paritet med åren 2010-2014. I jämförelse med åren 1999-2001 är bullret idag uppemot 2 dBA lägre. Det beror främst på mindre trafikmängder i början av 2000-talet och lägre dubbdäcksandelar sedan år 2010.

Ett målvärde på 65 dBA har satts för indikatorn enligt Trafikverkets mål för det statliga vägnätet samt Stockholms stads mål för riktade bullerskyddsåtgärder.

Indikator TEMA.5.1.6
Senast uppdaterad: 2018-08-29
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Tema