Bullermätningar och indikatorer

Observatorielunden
Fasta mätstationer för buller finns i Observatorielunden och vid Sveavägen. Foto: Lennart Johansson.
Här hittar du mätningar som visar utvecklingen i Stockholm.

Realtid

Indikatorer

Besvär av buller

IndikatorTEMA.5.1.2.1 Andel stockholmare som besväras av buller i sin bostad

Bullernivåer

IndikatorTEMA.5.1.2.3 Årsmedelvärde för bullernivån på Sveavägen och Observatorielunden

Riktade bullerskyddsåtgärder

IndikatorTEMA.5.1.2.6 Andel av dem som utsätts för bullernivåer på över 62 dBA vid fasad som fått sänkta bullernivåer från vägtrafik genom riktade bullerskyddsåtgärder
Tema TEMA.5.1.2
Senast uppdaterad: 2020-11-02
Tema