Besvär av buller

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som uppger att de besväras mycket eller väldigt mycket av buller i sin bostad, inomhus eller utomhus. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som besväras av buller i sin bostad
Färgruta Vägtrafik
Färgruta Annat
Färgruta Grannar
Färgruta Flyg
Färgruta Ventilation/fläktar
Färgruta Spårtrafik
Färgruta Industri/affärsverksamhet/restaurang
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Mest besväras Stockholmarna av vägtrafikbuller.
Indikator TEMA.5.4.22
Senast uppdaterad: 2015-05-04