Hälsobesvär orsakade av bostadsmiljön

Diagrammet visar andelen stockholmare som uppger att de varje vecka upplever hälsobesvär som de tror beror på inomhusmiljön. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.

Andel stockholmare som ofta upplever hälsobesvär kopplade till sin bostadsmiljö.
Färgruta Totalt
Färgruta Bostadsrättsförening
Färgruta Kommunal hyresrätt
Färgruta Privat hyresrätt
Färgruta Småhus/villa/radhus
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Totalt 11 procent av stockholmarna upplever besvär som de kopplar till inomhusmiljön. Bland boende i hyresrätt är andelen högre, 15-19 procent. De vanligaste besvären är trötthet och irriterad näsa.

Frågan och svarsalternativen har omformulerats i 2016 års enkät, varför inte någon jämförelse med tidigare års resultat kan göras.
Indikator TEMA.5.4.1
Senast uppdaterad: 2017-06-08