Kommunala bostäder med radon under riktvärdet

Indikatorn visar andelen av de kommunalt ägda flerbostadsfastigheterna som är kontrollerade avseende radon och har radonhalter under riktvärdet 200 Bq/m3. Uppgifterna hämtas från miljöförvaltningens register.
Andel flerbostadsfastigheter i de kommunala bostadsbolagen som har radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft
Fastighetsägare Senaste värdet (%) Datum
Micasa  95 2015
Familjebostäder  86 2015
Totalt  84 2018
Svenska Bostäder  78 2015
Stockholmshem  76 2015
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

84 procent av de kommunala bostadsfastigheterna är uppmätta och klarar riktvärdet för radon. Målet enligt miljöprogrammet om att alla skulle vara mätta och klara år 2015 har därmed inte kunnat nås. Miljöförvaltningens riktade tillsyn fortsätter med målet att alla ska mätas och klara riktvärdena. Micasa har högst andel fastigheter som klarar riktvärdet.
Indikator TEMA.5.3.2
Senast uppdaterad: 2019-03-14
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tema