Bränslemix i fjärrvärmen

Fjärrvärmen i Stockholm produceras av en mix av biobränslen, fossila bränslen, avfalls-och returbränsle, spillvärme och el. Av det totala värmebehovet i bebyggelsen försörjs cirka 80 procent av fjärrvärme. Den bränslemix som används påverkar därför starkt utsläppen av växthusgaser.

Bränslemix i fjärrvärmeproduktionen i Stockholm
Färgruta Fossila bränslen
Färgruta Avfall
Färgruta El
Färgruta Biobränslen
Färgruta Värme från sjöar och avlopp
Datakälla: Fortum

Kommentar

En allt större del av tillförseln baseras på förnybara bränslen och spillenergi, det vill säga energi som produceras av verksamheter som inte kan tillgodogöra sig värmeenergin. Andelen förnybara bränslen i fjärrvärmeproduktionen är nära 80 procent i de anläggningar som ligger i Stockholm. Detta beräknat utifrån att avfallets energiinnehåll till 60 procent är förnybart. Kalla år som 2010 används mer fossila bränslen för spetslastproduktion vilket leder till högre utsläpp än ett normalår.
Indikator TEMA.8.2.2
Senast uppdaterad: 2017-09-29
Ansvarig organisation