Fastigheternas energianvändning

Indikatorn visar klimatkorrigerad energianvändning per kvadratmeter i stadens fastigheter. Här ingår energi för uppvärmning, varmvatten, fjärrkyla och fastighetsel till exempel belysning. Indikatorn omfattar kommunägda bostäder och lokaler.

Data sammanställs från årsredovisningar från de tre kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder samt från SISAB, MICASA, fastighetskontoret, kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms Hamnar och SGA Fastigheter.

Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter
Användning Senaste värdet Datum
Totalt 172 2016
Uppvärmning och varmvatten 135 2016
Fjärrkyla 1,00 2016
El 36,1 2016
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Fastigheternas klimatkorrigerade energianvändning har minskat med ca 12 procent mellan 2011 och 2015. Den totala energianvändningen är ca 173 kWh/m2 varav värme och varmvatten 131 kWh/m2, el 41 kWh/m2 och kyla 1 kWh/m2.

Kvadratmeterytan utgörs av bostadsarea (BOA) och lokalarea (LOA) för bostadsbolagen samt bruksarea (BRA) för övriga lokaler. Kvadratmeterytan 2016 var totalt 9 535 663 m2 varav 5 308 007 m2 är BOA/LOA. Från och med 2016 ingår även St Erik Markutveckling i statistiken.

Kommunfullmäktige har för bostadsbolagen ett mål på 144 kWh/m2,BOA-LOA för energi till uppvärmning, tappvarmvatten och komfortkyla till år 2019. Utfallet för 2016 är 154,2 kWh/m2,BOA-LOA.
Indikator TEMA.8.1.2
Senast uppdaterad: 2017-09-06
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt