Stadens totala energianvändning

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.

Energianvändning (totalt) i stadens byggnader och anläggningar.
Färgruta Uppvärmning och varmvatten
Färgruta Fjärrkyla
Färgruta El
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Den totala inköpsvolymen av energi (el, värme och fjärrkyla) har minskat med ca 8 procent mellan 2011 och 2014. Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter. Utfallet för hela miljöprogramsperioden 2012-2015 (basår 2011) visar en minskning med ca 11%. Värmeanvändningen är graddagskorrigerad.

För 2015 finns två olika värden. Det beror på en del förändringar som gjordes jämfört med tidigare med anledning av miljöprogrammet 2016-19 och 2015 blev ett nytt basår. Den elenergi som säljs vidare ingår numera inte. St Eriks Markutveckling ingår i uppföljningen. Större delen av den el som används hos SGA fastigheter ingår inte då hyresgästen står för el abonnemanget.
Indikator TEMA.8.1.1
Senast uppdaterad: 2017-06-28
Aktör
  • Stadshus AB
Kontakt