Köpt energi totalt (graddagskorrigerad)

Indikatorn visar den totala mängden inköpt energi för de kommunala verksamheterna. Här ingår både förvaltningar och kommunägda bolag. Elanvändningen omfattar även process-el, exempelvis för gatubelysning och vattenrening. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.

Från och med 2015 redovisas enligt följande:

Värme
I posten för värme ingår all uppvärmningsenergi inkl tappvarmvatten och processvärme (Stockholm Vatten). Här ingår även el för uppvärmning.

El
Jämfört med tidigare redovisning ingår inte den el som säljs vidare till olika typer av hyresgäster. El för värme ingår i värmeposten ovan.

Köpt energi till Stockholms stads kommunala verksamheter. Energi för uppvärmning är graddagskorrigerad.
Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen

Kommentar

Under den tidigare miljöprogramsperioden 2012-2015 minskade energianvändningen med 11 procent (graddagskorrigerat). Minskningen beror dels på energieffektiviseringar och dels på utförsäljning av stadens fastigheter. Stadens nya mål innebär att energianvändningen ska minska med 10 procent från 2015 till 2019.

2015 gjordes vissa mindre förändringar av beräkningsunderlaget med anledning av det nya miljöprogrammet. Från detta år ingår inte elenergi som säljs vidare medan S:t Eriks Markutveckling har tillkommit. Med det tidigare beräkningsunderlaget uppgick mängden köpt energi till 1925 Gwh, med det nya underlaget var mängden 1899 GWh 2015. (Skillnad 1,3 procent).

2017 tillkom ca 200 000 kvadratmeter jämfört med basåret 2015.

Indikator TEMA.8.1.1
Senast uppdaterad: 2019-02-22
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt