Stockholmarnas energisparåtgärder

Nära 90 procent av stockholmarna anser att det är viktigt att man som enskild person sparar energi. Alltfler hushåll väljer miljömärkt el.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Sänkt innetemperaturen

IndikatorTEMA.8.3.6 Andel invånare som har sänkt innetemperaturen för att spara energi i bostaden.
Tema TEMA.8.3
Senast uppdaterad: 2020-01-30
Tema