Kraftig dygnsnederbörd

Nederbörden registreras av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. Mätningarna omfattar all nederbörd, både regn och snö. Statistik över dygnsvärden kan laddas hem från SMHI Öppna data från 1961, vilket denna indikator baseras på.

Indikatorn kraftig dygnsnederbörd definieras här som antal dagar med mer än 10 mm nederbörd, regn eller snö, under ett dygn (kl 07-07 svensk tid). Denna klimatindikator utgör en av variablerna i SMHI:s regionala analys av förväntade klimatförändringar i Stockholms län till år 2100 som togs fram 2015. Indikatorn är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som kan leda till översvämningar.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 11 dagar per år med mer än 10 mm nederbörd.

Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd, vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Medelvärdet för hela den analyserade tidsperioden är 11 dagar per år med kraftig nederbörd vid Observatorielunden, vilket även var medelvärdet för referensperioden 1961-1990. Maximalt registrerades 20 tillfällen med kraftig nederbörd under 2012 medan det åren 1989 och 2018 endast inträffade vid 4 tillfällen.

Sett över hela tidsperioden ses stora variationer mellan de olika åren, där trendlinjen visar en svag ökning av antalet tillfällen med kraftig dygnsnederbörd. 2018 avviker dock kraftigt, med en rekordlåg årsnederbörd och ett fåtal kraftiga regn.

Vid databearbetningen har även antal dygn med mer än 40 mm nederbörd analyserats. Resultatet visar att detta endast inträffat tio gånger sedan 1961. Det finns inget i statistiken som tyder på att det blivit vanligare med så kraftiga regn i Stockholm. Under 2018 föll det som mest 22 mm regn under ett dygn vid Observatorielunden.

Dokument

Mer information