7-dygnsnederbörd

Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm. För att studera förekomsten av stora nederbördsmängder har SMHI valt att analysera den största 7-dygnsnederbörden för varje år. Det är ett mått på långvarig nederbörd och kan användas som index för bedömning av förändringar i vattenflöden i små och stora vattendrag, översvämningsrisker generellt och trafikrisker (ofta när det rör sig om snöfall).

Denna indikator visar årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden. Definitionen på nederbörd är att det uppmätts minst 0,1 mm på ett dygn. Indikatorn redovisar maximal nederbörd, regn eller snö, för en period om sju dygn (kl 07-07 svensk tid).

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 61 mm, där variationerna var stora från år till år.

Årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Medelvärdet för hela den redovisade tidsperioden är 63 mm för årets största 7-dygnsnederbörd. Det högsta värdet, 99 mm, uppmättes 2008. Det lägsta värdet, 32 mm, registrerades 1989. Årsnederbörden i Stockholm 2018 var rekordlåg, vilket även medförde att den maximala 7-dygnsnederbörden var mycket låg, endast 35 mm.

Vid en jämförelse av medelvärdet för referensperioden 1961-1990 med den efterföljande perioden 1991-2018, så har den maximala 7-dygnsnederbörden ökat med 5 %, till 65 mm. Detta överensstämmer med förväntad utveckling till följd av klimatförändringarna, enligt SMHI:s regionala klimatprognos för Stockholms län till år 2100.

Dokument