Snötäcke

SMHI mäter dagligen snödjupet vid Observatorielunden i Stockholm, mätningar görs kl 07.00 med hjälp av en mätsticka. Mätnoggrannheten uppgår till en centimeter och det rapporterade snödjupet skall helst avse medelvärdet från minst fem mätpunkter med några meters avstånd.

Klimatindikatorn snötäcke definieras som antal dygn med minst 1 cm snödjup. Denna indikator omfattar samtliga månader under vinterhalvåret då det har fallit snö. Årtal för vinterperioden refererar till år för december månad. Mätdata från 1950 finns att tillgå och har hämtats från SMHI Öppna data.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 83 dagar med snötäcke.

Antal dagar med minst 1 cm snödjup i Observatorielunden
Datakälla: SMHI

Kommentar

Precis som för indikatorn Snödjup så är variationerna stora mellan de olika åren. Som mest rapporterades 150 dygn med snötäcke vintern 1969/70, och som minst endast 11 dygn 1972/73.

Man kan se en tydlig trend att antalet dagar med snötäcke minskar. Medelvärdet för perioden 1961-1990 var 83 dagar med snötäcke (gula linjen i diagrammet ovan), vilket kan jämföras med perioden 1991-2018 då det var 68 dagar. Detta utgör en minskning med 18 %.

Vintern 2018/19 hade vi 50 dagar med snötäcke i Stockholm, uppmätt i Observatorielunden.

Indikator TEMA.1.2.17
Senast uppdaterad: 2019-05-20

Dokument

Snödjup i Observatorielunden

Maximalt årligt snödjup i Observatorielunden 1904-2018, med trendberäkningar (linjär trend och glidande medelvärde).

Mer information