Torrperiod

En längre tid utan nederbörd kallas torrperiod. Torrperiod definieras som maximalt antal dagar i följd utan nederbörd (regn eller snö). För att dygnet ska definieras som torrt krävs det att nederbörden ska vara mindre än 0,1 mm. Ett dygn omfattar här tiden mellan klockan 07-07 svensk tid. Mätningar av nederbörden görs av SMHI i Observatorielunden i centrala Stockholm.

Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 17 dagar med sammanhängande torka per år.

Maximalt antal dagar i följd utan nederbörd per år
Datakälla: SMHI

Kommentar

Sett till hela tidsserien är medelvärdet för årets längsta torrperiod 17 dygn. Den längsta torrperioden registrerades 1974 med 32 dygn, medan den kortaste endast omfattade 8 dygn 1998. För de flesta år (80 %) är den längsta torrperioden mellan 10-25 dygn. Torrperioder över 25 dygn är ovanliga (5 % av åren), och endast två år har torrperioden varit längre än 30 dygn.

Variationen mellan de olika åren är relativt stor. Trenden är i stort sett oförändrad sett över hela tidsserien, vilket framgår av trendlinjen i diagrammet ovan.

Det är också intressant när torrperioden inträffar på året, eftersom det kan ge upphov till olika effekter. I den länkade Pdf:en under "Dokument" kan man se hur torrperioderna fördelar sig månadsvis, uppdelat efter startmånad för torrperioden. Man ser tydligt att den längsta torrperioden under året oftast infaller under våren (mars-maj). September utmärker sig också som en torr månad. Mer ovanligt är att det är torrt länge under november till januari (detta har inte hänt sedan 1968).

Under sommaren karakteriseras ofta vädret av varma dagar med konvektiv molnbildning och nederbörd (ibland med åska och skyfall). Det medför att det sällan blir några längre torrperioder under sommaren. Men i de fall torrperioderna infaller under de varmaste månaderna kan effekterna bli desto allvarligare, eftersom de allra flesta växter och djur är beroende av kontinuerlig tillgång till vatten.

Indikator TEMA.1.2.20
Senast uppdaterad: 2018-06-18

Dokument

När inträffar torrperioderna?

Diagram som visar årets längsta torrperiod vid Observatorielunden, fördelat på vilken månad den har inträffat under perioden 1961-2016.