Utflödet från Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö, vars avrinningsområde utgör fem procent av hela landets yta. Avrinningsområdet sträcker sig ända upp till Bergslagen i nordväst, sjön Hjälmaren ingår också. Mälaren är sedan 1943 en reglerad sjö, tappningen av vatten sköts av Stockholms Hamnar. I normala fall släpps vatten ut vid Riksbron i Norrström, men vid högre flöden öppnas även andra tappningsställen i Stockholm och Södertälje. Läs mer om detta i indikatorn "Vattennivån i Mälaren".

Framtida klimatförändringar med en ökande medeltemperatur bedöms av SMHI ge upphov till ökade nederbördsmängder och något högre årsmedeltillrinning till Mälaren. Under vintern bedöms tillrinningen öka kraftigt pga ökad nederbörd och mildare vintrar då en större andel av nederbörden faller som regn istället för snö. Under vår och sommar förväntas tillrinningen däremot minska pga ökad avdunstning till följd av den högre temperaturen. För hösten väntas inga större förändringar. Läs mer i rapporten "Framtidsklimat i Stockholms län", SMHI 2015.

För att följa utvecklingen är det intressant att studera hur vattenflödet ut ur Mälaren förändras över tiden, och om man kan urskilja någon trend hos den årliga variationen. Denna indikator visar det totala årliga utflödet från Mälaren sedan 1943, uttryckt i enheten miljoner kubikmeter (Mm³).

Årligt utflöde från Mälaren till Saltsjön, miljoner kubikmeter
Mätområde Datum Värde (Mm³)
Årsvärden 1943 4249
Årsvärden 1944 8499
Årsvärden 1945 6082
Årsvärden 1946 4526
Årsvärden 1947 2542
Årsvärden 1948 2353
Årsvärden 1949 3674
Årsvärden 1950 5927
Årsvärden 1951 6378
Årsvärden 1952 4360
Årsvärden 1953 5311
Årsvärden 1954 6293
Årsvärden 1955 4569
Årsvärden 1956 3975
Årsvärden 1957 6636
Årsvärden 1958 5141
Årsvärden 1959 5827
Årsvärden 1960 7459
Årsvärden 1961 5905
Årsvärden 1962 5478
Årsvärden 1963 4902
Årsvärden 1964 2323
Årsvärden 1965 5090
Årsvärden 1966 5130
Årsvärden 1967 8112
Årsvärden 1968 5077
Årsvärden 1969 4361
Årsvärden 1970 4619
Årsvärden 1971 3037
Årsvärden 1972 3820
Årsvärden 1973 2589
Årsvärden 1974 4841
Årsvärden 1975 3810
Årsvärden 1976 1318
Årsvärden 1977 7378
Årsvärden 1978 4118
Årsvärden 1979 5100
Årsvärden 1980 5447
Årsvärden 1981 6398
Årsvärden 1982 5305
Årsvärden 1983 4977
Årsvärden 1984 6672
Årsvärden 1985 5931
Årsvärden 1986 6145
Årsvärden 1987 6075
Årsvärden 1988 5869
Årsvärden 1989 3418
Årsvärden 1990 4686
Årsvärden 1991 4020
Årsvärden 1992 4475
Årsvärden 1993 3111
Årsvärden 1994 4672
Årsvärden 1995 5416
Årsvärden 1996 2533
Årsvärden 1997 3394
Årsvärden 1998 5691
Årsvärden 1999 5909
Årsvärden 2000 7828
Årsvärden 2001 5875
Årsvärden 2002 4978
Årsvärden 2003 2598
Årsvärden 2004 5014
Årsvärden 2005 3555
Årsvärden 2006 5499
Årsvärden 2007 4027
Årsvärden 2008 5894
Årsvärden 2009 5437
Årsvärden 2010 5710
Årsvärden 2011 4929
Årsvärden 2012 8118
Årsvärden 2013 3927
Årsvärden 2014 6200
Årsvärden 2015 5650
Årsvärden 2016 3590
Årsvärden 2017 3328
Linjär trend 1943 5027
Linjär trend 2017 4923
Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Utflödet från Mälaren kan uppvisa stora variationer från år till år. Medelvärdet för referensperioden 1961-1990 var 4931 miljoner kubikmeter (Mm³) i årlig vattenvolym. Sett till tidsperioden 1943-2016 var medelvärdet något högre. Det högsta utflödet uppmättes 1944 med 8499 Mm³, det lägsta 1976 med 1318 Mm³.

När man studerar hela tidsserien från 1943 till idag ser man att det inte skett någon egentlig förändring i utflödet, trendlinjen är horisontell. Man kan dock notera att de årliga variationerna verkar ha varit något större längre bakåt i tiden. Beträffande medelvärden för de enskilda månaderna ser man att för perioden som helhet har de största flödena inträffat under april och maj, följt av december. De lägsta månadsmedelvärdena förekommer i augusti och september, följt av juli.

2012 var utflödet bland de största som uppmätts sedan Mälaren reglerades, särskilt sommarmånaderna var långt över medelvärdet. År 2000 var vattennivån i december rekordhög, och det var risk för allvarliga översvämningar. Utflödet från Mälaren under nov-dec var då mer än tre gånger så högt som normalt för dessa månader.

Indikator TEMA.1.2.16
Senast uppdaterad: 2018-10-19
Kontakt

Dokument

Mälaren om 100 år

Utredning om Mälaren som dricksvattentäkt i ett förändrat klimat, framtagen av länsstyrelserna runt Mälaren 2011.

Klimatförändringar och Mälaren

Kunskapssammanställning om hur Mälarens vatten- och naturmiljö kan påverkas av klimatförändringarna, gjord av Stockholms länsstyrelse 2010.

Länkar

Mer information