Vattennivån i Mälaren

Mälaren är en reglerad sjö, tappningen av vatten sköts av Stockholms Hamnar på uppdrag av Stockholms stad. Mälaren började regleras 1943 enligt den första vattendomen för sjön. Syftet var att motverka översvämningar av jordbruksmark, men också att undvika alltför låga vattenstånd. En ny reglering började tillämpas under 1968. Den nuvarande vattendomen är från 1989, men när nya Slussen är färdigbyggd kommer regleringen av Mälaren att ske enligt ny vattendom.

Vatten kan släppas ut ur sjön i Stockholm och Södertälje. Tappningskapaciteten, d.v.s. den mängd vatten som man kan få ut ur Mälaren till Saltsjön, är idag dryga 800 m³/s. Ju större nivåskillnaden är mellan Mälaren och Saltsjön desto mer vatten går det att tappa ut. Den genomsnittliga nivåskillnaden är idag 68 cm. När vattenståndet är lägre än 410 cm är alla dammluckor och övriga tappställen i Södertälje och Stockholm stängda. När vattennivån överstiger 410 cm öppnas dammluckan vid Riksbron. Därefter öppnas olika luckor i en bestämd ordning, sist öppnas luckan i Karl Johan-slussen. Om vattenståndet är högre än 460 cm över slusströskeln, påbörjas även avtappning vid slussarna i Hammarby och Södertälje.

Vattennivån i Mälaren, cm över slusströskeln - Årsmedelvärden
Datum Värde (cm)
1900 420
1901 401
1902 409
1903 447
1904 427
1905 413
1906 418
1907 420
1908 413
1909 417
1910 434
1911 421
1912 418
1913 429
1914 403
1915 395
1916 436
1917 407
1918 417
1919 408
1920 416
1921 398
1922 411
1923 413
1924 426
1925 400
1926 403
1927 441
1928 410
1929 407
1930 414
1931 421
1932 404
1933 383
1934 405
1935 431
1936 424
1937 400
1938 404
1939 396
1940 388
1941 377
1942 385
1943 413
1944 421
1945 418
1946 412
1947 396
1948 399
1949 407
1950 410
1951 415
1952 407
1953 410
1954 415
1955 402
1956 409
1957 417
1958 417
1959 405
1960 419
1961 417
1962 416
1963 403
1964 402
1965 413
1966 412
1967 423
1968 416
1969 410
1970 415
1971 413
1972 412
1973 411
1974 419
1975 408
1976 403
1977 426
1978 419
1979 420
1980 420
1981 421
1982 418
1983 419
1984 424
1985 418
1986 421
1987 416
1988 420
1989 407
1990 419
1991 417
1992 414
1993 414
1994 415
1995 420
1996 415
1997 416
1998 421
1999 421
2000 426
2001 419
2002 419
2003 415
2004 418
2005 415
2006 420
2007 416
2008 418
2009 418
2010 417
2011 418
2012 422
2013 413
2014 418
2015 418
2016 415
2017 413
2018 410
Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Medelvattenståndet i Mälaren är 418 cm, angett i Mälarens höjdsystem (höjd över Karl Johan-slussens västra tröskel). Det motsvarar vattennivån 86 cm i RH2000. Vattennivån i Mälaren har tidigare mätts på tre platser, men har nu utökats till sex mätstationer - från Kungsör i väster till Stockholm i öster. Ett medelvärde beräknas för hela sjön baserat på dessa mätpunkter.

Indikatorn visar tydligt effekten av Mälarens reglering, där variationen i medelvattenstånd numera är relativt liten från år till år. Skillnaderna kan dock vara stora sett över kortare tidsperioder. Vattennivån varierar normalt upp till en halvmeter sett över året. Skillnaden mellan max- och miniminivån under ett år kan vara uppemot 70 cm.

I december 2000 uppmättes den högsta vattennivå som varit i Mälaren under reglerad tid, 473 cm. Detta var på grund av den mycket höga tillrinningen under hösten det året. Händelsen uppmärksammade behovet av att öka tappningskapaciteten från Mälaren, vilket är ett av syftena med ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Se länk "Mer information" till höger för att läsa mer om projektet Nya Slussen.

Indikator TEMA.1.2.9
Senast uppdaterad: 2020-04-07
Kontakt

Fakta

Dokument

Mälaren och Saltsjöns framtid

Kartläggning om Mälarens och Saltsjöns framtid i ett förändrat klimat, genomförd av länsstyrelserna runt Mälaren 2013.

Mälaren om 100 år

Utredning om Mälaren som dricksvattentäkt i ett förändrat klimat, framtagen av länsstyrelserna runt Mälaren 2011.

Klimatförändringar och Mälaren

Kunskapssammanställning om hur Mälarens vatten- och naturmiljö kan påverkas av klimatförändringarna, gjord av Stockholms länsstyrelse 2010.

Länkar

Mer information