Vattennivån i Saltsjön

Mätningar av havsnivån inleddes ursprungligen år 1774 i Stockholm, vid Karl Johan-slussen, vilket gör mätserien till den längsta i världen. Vattennivån i Saltsjön mäts idag vid två olika punkter i Stockholm. SMHI har en mätstation på Skeppsholmen, vars mätserie inleddes 1889. Stockholms Hamnar mäter vattennivån vid Hammarbyslussen, där även en av mätpunkterna för Mälaren finns. Skillnaden i vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön är intressant, främt avseende möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren vid högvatten men också pga risk för saltvatteninträngning. Läs mer om SMHI:s och Stockholms Hamnars mätningar via länkar i högerspalten.

Indikatorn redovisar vattenivån i Saltsjön uppmätt vid Hammarbyslussen, angett i Mälarens höjdsystem. Årsmedelvärdet utgör den genomsnittliga vattennivån under ett helt år. Indikatorn visar uppmätt vattennivå samt vattennivån korrigerad för landhöjningen. Landhöjningen är ca 0,5 cm/år i Stockholm. Den globala havsnivåhöjningen är idag drygt 0,3 cm/år, vilket för Stockholms del resulterar i att den relativa havsnivån sjunker. Detta förhållande bedöms enligt SMHI råda fram till ca år 2050, varefter havsnivåhöjningen sannolikt kommer att vara större än landhöjningen. 1970 utgör startår för beräkningen i indikatorn.

Vattennivån i Saltsjön, cm över slusströskeln - Årsmedelvärden
Mätområde Datum Värde (cm)
Verklig nivå 1970 356
Verklig nivå 1971 358
Verklig nivå 1972 350
Verklig nivå 1973 363
Verklig nivå 1974 357
Verklig nivå 1975 357
Verklig nivå 1976 348
Verklig nivå 1977 356
Verklig nivå 1978 353
Verklig nivå 1979 351
Verklig nivå 1980 350
Verklig nivå 1981 362
Verklig nivå 1982 354
Verklig nivå 1983 366
Verklig nivå 1984 351
Verklig nivå 1985 351
Verklig nivå 1986 353
Verklig nivå 1987 349
Verklig nivå 1988 356
Verklig nivå 1989 364
Verklig nivå 1990 364
Verklig nivå 1991 349
Verklig nivå 1992 355
Verklig nivå 1993 348
Verklig nivå 1994 350
Verklig nivå 1995 355
Verklig nivå 1996 333
Verklig nivå 1997 349
Verklig nivå 1998 354
Verklig nivå 1999 351
Verklig nivå 2000 354
Verklig nivå 2001 349
Verklig nivå 2002 347
Verklig nivå 2003 346
Verklig nivå 2004 355
Verklig nivå 2005 352
Verklig nivå 2006 349
Verklig nivå 2007 365
Verklig nivå 2008 360
Verklig nivå 2009 345
Verklig nivå 2010 339
Verklig nivå 2011 346
Verklig nivå 2012 350
Verklig nivå 2013 340
Verklig nivå 2014 338
Verklig nivå 2015 355
Verklig nivå 2016 344
Verklig nivå 2017 355
Korrigerad, landhöjning 1970 356
Korrigerad, landhöjning 1971 359
Korrigerad, landhöjning 1972 351
Korrigerad, landhöjning 1973 364
Korrigerad, landhöjning 1974 358
Korrigerad, landhöjning 1975 359
Korrigerad, landhöjning 1976 350
Korrigerad, landhöjning 1977 359
Korrigerad, landhöjning 1978 356
Korrigerad, landhöjning 1979 355
Korrigerad, landhöjning 1980 354
Korrigerad, landhöjning 1981 367
Korrigerad, landhöjning 1982 359
Korrigerad, landhöjning 1983 371
Korrigerad, landhöjning 1984 357
Korrigerad, landhöjning 1985 357
Korrigerad, landhöjning 1986 360
Korrigerad, landhöjning 1987 357
Korrigerad, landhöjning 1988 363
Korrigerad, landhöjning 1989 372
Korrigerad, landhöjning 1990 373
Korrigerad, landhöjning 1991 358
Korrigerad, landhöjning 1992 364
Korrigerad, landhöjning 1993 358
Korrigerad, landhöjning 1994 360
Korrigerad, landhöjning 1995 366
Korrigerad, landhöjning 1996 345
Korrigerad, landhöjning 1997 360
Korrigerad, landhöjning 1998 367
Korrigerad, landhöjning 1999 363
Korrigerad, landhöjning 2000 367
Korrigerad, landhöjning 2001 362
Korrigerad, landhöjning 2002 361
Korrigerad, landhöjning 2003 360
Korrigerad, landhöjning 2004 370
Korrigerad, landhöjning 2005 367
Korrigerad, landhöjning 2006 365
Korrigerad, landhöjning 2007 381
Korrigerad, landhöjning 2008 376
Korrigerad, landhöjning 2009 362
Korrigerad, landhöjning 2010 359
Korrigerad, landhöjning 2011 367
Korrigerad, landhöjning 2012 372
Korrigerad, landhöjning 2013 362
Korrigerad, landhöjning 2014 361
Korrigerad, landhöjning 2015 378
Korrigerad, landhöjning 2016 368
Korrigerad, landhöjning 2017 379
Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Medelvattenståndet i Saltsjön är 348 cm, angett i Mälarens höjdsystem (höjd över Karl Johan-slussens västra tröskel). Det motsvarar vattennivån 16 cm i RH2000. Indikatorn visar att havsnivån stiger, när man korrigerat för landhöjningen. Indikatorn visar också att medelvattenståndet varierar som mest med ca 30 cm mellan olika år. Variationerna kan dock vara mycket stora sett över kortare tidsperioder som dagar och veckor. Vattennivån kan förändras flera decimeter från ett dygn till nästa. Skillnaden mellan max- och miniminivån under ett år kan vara uppemot en meter.

Vattennivån mäts med tryckgivare var 30:e minut, och all information lagras i en datalogger. Dessa data räknas om till dygns- och årsmedelvärden för mätstationen. Rådata är tillgängliga via Stockholm Hamnars hemsida, se länk i högerspalten. Där kan man själv ta fram statistik för vald tidsperiod.

Indikator TEMA.1.2.8
Senast uppdaterad: 2018-06-07
Kontakt

Fakta

Dokument

Kunskapsläget om stigande havsnivåer

PM om stigande havsnivåer baserat på IPCC:s senaste bedömning, med fördjupning om regionala variationer. Sammanställt av Miljöförvaltningen 2015.

Mälaren och Saltsjöns framtid

Kartläggning om Mälarens och Saltsjöns framtid i ett förändrat klimat, genomförd av länsstyrelserna runt Mälaren 2013.

Länkar