Vattentemperatur i Östra Mälaren

Ytvattentemperaturen styrs av flera parametrar så som lufttemperatur, solinstrålning och övriga väderförhållanden. Vattentemperaturen kan påverka faktorer som primärproduktion, men även indikera klimatförändring. Primärproduktion är tillväxten av växtplankton, makrofyter och andra vattenväxter.

Ytvattentemperaturen kan också påverka hur stark skiktningen i djupare sjöar blir, vilket i sin tur påverkar omblandningen av vattnet. Starkare skiktning vid höga ytvattentemperaturer kan exempelvis leda till sämre syresättning av bottenvattnet, och därmed leda till syrebrist. Varmt vatten håller också syre sämre än svalare vatten, samt tillåter snabbare metaboliska processer. Detta innebär att nedbrytning kan ske fortare, vilket också kräver mer syre.

Ökade ytvattentemperaturer kan även förlänga växtplanktonsäsongen, vilket skapar högre primärproduktion. Detta är dock framför allt viktigt under våren. Högre temperaturer kan också påverka artsammansättningen av växtplankton.

Provtagningen görs av Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), och ingår i den ordinarie recipientkontrollen. Ytvattentemperaturen mäts 0,5 meter under vattenytan. Denna indikator visar ytvattentemperaturen i augusti vid provpunkten Klubben som ligger i Fiskarfjärden, östra Mälaren inom Stockholms kommun. Provtillfället inom augusti månad kan variera från år till år.

Ytvattentemperatur i augusti, vid provpunkten Klubben i Fiskarfjärden, Mälaren
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)

Kommentar

Mätdata från Klubben visar en tydlig ökning av ytvattentemperaturen i augusti för perioden 1981-2018, enligt trendlinjen i diagrammet. Variationerna kan dock vara stora mellan enskilda år. Medelvärdet för hela tidsperioden var 19,5°C. Den högsta vattentemperaturen i augusti uppmättes 2002 då det var 23,5°C, medan det kallaste året var 1993 med endast 16,6°C.

Vid genomgången av mätdata framgår att provtagningsdatum har varierat relativt mycket under årens lopp. Medelvärdet för provtagningsdatum är 15 augusti, och medianen är 17 augusti. Vissa år har dock provtagning skett redan första veckan i augusti, medan det andra år har skett i slutet av månaden.

Med anledning av detta har en analys gjorts av korrelationen mellan provtagningsdatum och vattentemperatur. Den visar att det inte finns något statistiskt samband mellan dessa parametrar. Lokala väderförhållandena i augusti verkar istället vara helt avgörande för vattentemperaturen det enskilda året. Till exempel var ytvattentemperaturen i mitten av augusti 2018 normal för 2000-talet, trots en lång period med rekordvärme i juli den sommaren. Väderstatistiken visar ett tydligt omslag med betydligt lägre lufttemperaturer veckan innan vattenprovtagningen skedde den 20 aug.

Indikator TEMA.1.2.24
Senast uppdaterad: 2019-04-01

Dokument

Klimatförändringar och Mälaren

Kunskapssammanställning om hur Mälarens vatten- och naturmiljö kan påverkas av klimatförändringarna, gjord av Stockholms länsstyrelse 2010.

Mer information