Klimatförändringar och klimatanpassning

Bild över klimatanpassad stadsmiljö
Illustration WSP i projektet C/O City
Klimatförändringarna medför att samhället måste anpassas till mer extrema väderhändelser än idag. Översvämningar och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden. Det ställer krav på klimatanpassning vid stadsplanering, men också av den befintliga stadsmiljön.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendragen kommer att medföra negativa effekter för samhället. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka. Värmeböljor kommer att inträffa oftare och bli mer långvariga.

Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste därför anpassas för att klara såväl dagens extrema väderhändelser som de klimatförändringar som väntar. Åtgärder som syftar till att skydda miljön bidrar också till att skydda människors liv, hälsa och egendom, när samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Detta innefattar lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse utifrån förväntade framtida klimatförhållanden. Det finns många olika klimatanpassningsåtgärder som kan vidtas, vilka berör grönstruktur, hållbar dagvattenhantering, höjdsättning av mark och byggnader, skydd mot översvämningar med mera.

Teman

Översvämningar från sjöar och vattendrag

TemaTEMA.1.3.1 Ett varmare klimat medför mer nederbörd, vilket ökar risken för översvämningar från sjöar och vattendrag. I Stockholms stad är idag översvämningsriskerna störst i Bällstaån och runt Mälarens stränder.

Stigande havsnivåer

TemaTEMA.1.3.2 Den globala havsnivån stiger på grund av ett varmare klimat där glaciärer och inlandsisar smälter samtidigt som havsvattnets volym utvidgas. I Stockholm är landhöjningen fortfarande större än havsnivåhöjningen, vilket medför att den relativa havsnivån sjunker.

Skyfall

TemaTEMA.1.3.3 Skyfall innebär att det faller mycket regn på kort tid. Det uppstår ofta översvämningar eftersom vattnet inte hinner rinna undan. Skyfall inträffar främst under sommaren, i samband med åskväder.

Hållbar dagvattenhantering

TemaTEMA.1.3.4 Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på markytan från exploaterade områden. Stockholms stad har tagit fram en ny dagvattenstrategi som tar hänsyn till ett förändrat klimat med ökade regnmängder samt till dagvattnets kvalitet.

Värmeböljor och värmestress

TemaTEMA.1.3.5 Klimatförändringarna kommer medföra fler och längre värmeböljor. Hårdgjorda ytor i städer lagrar värme vilket kan ha negativ hälsopåverkan. Värmeböljans längd har stor betydelse för hälsan liksom den maximala temperaturen och förekomsten av svala nätter.

Torka och vattenbrist

TemaTEMA.1.3.6 Torka uppstår efter en längre period utan nederbörd, oftast under sommaren då avdunstningen är som störst. Påverkan sker på markfuktighet och grundvattennivåer, liksom vattennivån i sjöar och flöden i vattendrag.

Snö och is

TemaTEMA.1.3.7 Vintervädret i Stockholm har en betydande naturlig variation från år till år. Trendanalyser av långa tidsserier visar dock tydligt att den pågående klimatförändringen har minskat förekomsten av snö liksom isläggningen på Mälaren.
Tema TEMA.1.3
Senast uppdaterad: 2021-01-21
Kontakt
Tema

Nyheter

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.

Stockholms stads arbete

Bällstaåmodellen

Översvämningsberäkningar för Bällstaåns avrinningsområde, 2017 års modellversion. Framtagna av DHI på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.

Klimatanpassning i Stockholm

Kort presentation av förväntade effekter av klimatförändringarna, och Stockholms stads arbete med klimatanpassning.

Media

Dokument

Länkar

Mer information