Klimatförändringar och klimatanpassning

Bild över klimatanpassad stadsmiljö
Illustration WSP i projektet C/O City
Klimatförändringarna medför att samhället måste anpassas till mer extrema väderhändelser än idag. Översvämningar och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden. Det ställer krav på klimatanpassning vid stadsplanering, men också av den befintliga stadsmiljön.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendragen kommer att medföra negativa effekter för samhället. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka. Värmeböljor kommer att inträffa oftare och bli mer långvariga.

Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste därför anpassas för att klara såväl dagens extrema väderhändelser som de klimatförändringar som väntar. Åtgärder som syftar till att skydda miljön bidrar också till att skydda människors liv, hälsa och egendom, när samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Detta innefattar lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse utifrån förväntade framtida klimatförhållanden. Det finns många olika klimatanpassningsåtgärder som kan vidtas, vilka berör grönstruktur, hållbar dagvattenhantering, höjdsättning av mark och byggnader, skydd mot översvämningar med mera.

Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Klimat- och sårbarhetsanalys Fastighetskontorets byggnader
Genomförd 2017 Fastighetskontoret
Genomförd
Framtagande av skyfallsmodell för Stockholm
Genomförd 2015
Pågående
Pågående
Ökad avtappning från Mälaren vid Slussen
Pågående 2023 Exploateringskontoret
Pågående
Dagvattenanläggning, Spångadalen
Pågående 2021 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Fördröjningsmagasin under Bromstens bollplan
Pågående 2021 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken
Pågående 2021 Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Pågående
Dagvattenhantering vid Rådmansgatans tunnelbanestation
Pågående 2021 Trafikkontoret
Pågående
Tenstadalens dagvattenpark
Pågående 2022 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Stockholm Vatten och Avfall
Tema TEMA.1.3
Senast uppdaterad: 2021-01-21
Kontakt
Tema

Nyheter

Nya klimatindikatorer för temperatur i Stockholm

Miljöförvaltningen har analyserat temperaturdata för Stockholm, som presenteras i form av nya indikatorer för maxtemperatur, värmeböljor, tropiska dygn, växtsäsong m.m. Läs rapporten här.

Stockholms stads arbete

Bällstaåmodellen

Översvämningsberäkningar för Bällstaåns avrinningsområde, 2017 års modellversion. Framtagna av DHI på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.

Klimatanpassning i Stockholm

Kort presentation av förväntade effekter av klimatförändringarna, och Stockholms stads arbete med klimatanpassning.

Media

Dokument

Länkar

Mer information