Hållbar dagvattenhantering

Bild på dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden
Regnbäddar på Jaktgatan i Norra Djurgårdsstaden.
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på markytan från exploaterade områden. Stockholms stad har tagit fram en ny dagvattenstrategi som tar hänsyn till ett förändrat klimat med ökade regnmängder samt till dagvattnets kvalitet.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på ytan från exploaterade områden. Ungefär hälften av dagvattnet i Stockholm leds i kombinerade ledningsnät tillsammans med spillvatten till reningsverk. Den andra hälften leds i separata dagvattenledningar till en recipient. Recipienter för dagvattnet i Stockholm är stadens sjöar, vattendrag samt Saltsjön.

Vid kraftig nederbörd riskerar de kombinerade ledningsnäten att översvämmas, och orenat avloppsvatten måste då bräddas ut till recipienten. Enligt SMHI:s regionala klimatanalys för Stockholms län från 2015 bedöms årsnederbörden öka med 20-30 procent till år 2100. De extrema skyfallen blir också vanligare. Den maximala dygnsnederbörden beräknas öka med 20-30 procent.

Stockholms stad har tagit fram en ny dagvattenstrategi som började gälla 2015. Dagvattenstrategin syftar till att utveckla stadens dagvattenhantering mot en mer hållbar inriktning. Klimatförändringarna beräknas medföra ökade regnmängder vilket leder till ökade dagvattenflöden. Dessutom är det viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i stadens recipienter.

Dagvattenstrategin har därför som mål att skapa en robust och klimatanpassad dagvattenhantering. Det innebär att dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade klimatförhållanden med ökad årsnederbörd, intensivare nederbördstillfällen och höjda vattennivåer i sjöar, kustvatten och vattendrag. Dagvattenhanteringen ska också bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås. Strategin gäller vid all om- och nybyggnation, liksom för åtgärder i den befintliga miljön. Möjligheterna är oftast störst att skapa bra lösningar i ny bebyggelse, jämfört med den befintliga stadsmiljön.

Läs mer om Stockholms arbete med dagvattenfrågor på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida, se länk i högerspalten. Där kan du även ladda ner Stockholms dagvattenstrategi, samt dagvattenstrategin för Norra Djurgårdsstaden.

Vatten och avlopp

Bräddning av avloppsvatten

IndikatorTEMA.1.3.4.2 Bräddat avloppsvatten till Stockholms vattenområden.
Senaste värdet: 453000 m³2017

Krav enligt dagvattenstrategin

IndikatorTEMA.1.3.4.10 Andel på av staden markanvisad fastighet med krav enligt dagvattenstrategin
Senaste värdet: 100 %2019

Nederbörd

Årsnederbörd

IndikatorTEMA.1.3.4.4 Årsnederbörd vid Observatorielunden
Senaste värdet: 564 mm2019

Nederbördsdagar

IndikatorTEMA.1.3.4.5 Antal nederbördsdagar per år vid Observatorielunden
Senaste värdet: 168 dygn2019

Kraftig dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.3.4.6 Antal dagar per år med mer än 10 mm nederbörd, vid Observatorielunden
Senaste värdet: 11 dygn2019

Maximal dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.3.4.8 Årets största dygnsnederbörd, Observatorielunden och samtliga mätstioner
Senaste värdet: 23 mm2019

7-dygnsnederbörd

IndikatorTEMA.1.3.4.7 Årets största 7-dygnsnederbörd vid Observatorielunden
Senaste värdet: 47 mm2019

Övrigt

Tema TEMA.1.3.4
Senast uppdaterad: 2020-12-15
Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Bällstaåmodellen

Översvämningsberäkningar för Bällstaåns avrinningsområde, 2017 års modellversion. Framtagna av DHI på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall.

Nyheter

Fakta

Dokument

Goda exempel

Länkar