Vattennivån i Saltsjön

Mätningar av havsnivån inleddes ursprungligen år 1774 i Stockholm, vid Karl Johan-slussen, vilket gör mätserien till den längsta i världen. Vattennivån i Saltsjön mäts idag vid två olika punkter i Stockholm. SMHI har en mätstation på Skeppsholmen, vars mätserie inleddes 1889. Stockholms Hamnar mäter vattennivån vid Hammarbyslussen, där även en av mätpunkterna för Mälaren finns. Skillnaden i vattennivå mellan Mälaren och Saltsjön är intressant, främt avseende möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren vid högvatten men också pga risk för saltvatteninträngning. Läs mer om SMHI:s och Stockholms Hamnars mätningar via länkar i högerspalten.

Indikatorn redovisar vattenivån i Saltsjön uppmätt vid Hammarbyslussen, angett i Mälarens höjdsystem. Årsmedelvärdet utgör den genomsnittliga vattennivån under ett helt år. Indikatorn visar uppmätt vattennivå samt vattennivån korrigerad för landhöjningen. Landhöjningen är ca 0,5 cm/år i Stockholm. Den globala havsnivåhöjningen är idag drygt 0,3 cm/år, vilket för Stockholms del resulterar i att den relativa havsnivån sjunker. Detta förhållande bedöms enligt SMHI råda fram till ca år 2050, varefter havsnivåhöjningen sannolikt kommer att vara större än landhöjningen. 1970 utgör startår för beräkningen i indikatorn.

Vattennivån i Saltsjön, cm över slusströskeln - Årsmedelvärden
Datakälla: Stockholms Hamnar

Kommentar

Medelvattenståndet i Saltsjön är 348 cm, angett i Mälarens höjdsystem (höjd över Karl Johan-slussens västra tröskel). Det motsvarar vattennivån 16 cm i RH2000. Indikatorn visar att havsnivån stiger, när man korrigerat för landhöjningen. Indikatorn visar också att medelvattenståndet varierar som mest med ca 30 cm mellan olika år. Variationerna kan dock vara mycket stora sett över kortare tidsperioder som dagar och veckor. Vattennivån kan förändras flera decimeter från ett dygn till nästa. Skillnaden mellan max- och miniminivån under ett år kan vara uppemot en meter.

Vattennivån mäts med tryckgivare var 30:e minut, och all information lagras i en datalogger. Dessa data räknas om till dygns- och årsmedelvärden för mätstationen. Rådata är tillgängliga via Stockholm Hamnars hemsida, se länk i högerspalten. Där kan man själv ta fram statistik för vald tidsperiod.

Indikator TEMA.1.3.2.1
Senast uppdaterad: 2020-12-11
Kontakt

Fakta

Dokument

Kunskapsläget om stigande havsnivåer

PM om stigande havsnivåer baserat på IPCC:s senaste bedömning, med fördjupning om regionala variationer. Sammanställt av Miljöförvaltningen 2015.

Mälaren och Saltsjöns framtid

Kartläggning om Mälarens och Saltsjöns framtid i ett förändrat klimat, genomförd av länsstyrelserna runt Mälaren 2013.

Länkar