Klimatförändringar och klimatanpassning

Bild över klimatanpassad stadsmiljö
Illustration WSP i projektet C/O City

Klimatförändringarna medför att samhället måste anpassas till mer extrema väderhändelser än idag. Översvämningar och värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden. Det ställer krav på klimatanpassning vid stadsplanering, men också av den befintliga stadsmiljön.

Ett förändrat klimat med stigande medeltemperatur, ökad och mer intensiv nederbörd, förhöjda vattennivåer i sjöar och hav och förändrade flöden i vattendragen kommer att medföra negativa effekter för samhället. Redan idag kan skyfall inträffa men såväl frekvensen som regnmängderna förväntas att öka. Värmeböljor kommer att inträffa oftare och bli mer långvariga.

Bebyggelse, infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste därför anpassas för att klara såväl dagens extrema väderhändelser som de klimatförändringar som väntar. Åtgärder som syftar till att skydda miljön bidrar också till att skydda människors liv, hälsa och egendom, när samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra.

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Detta innefattar lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse utifrån förväntade framtida klimatförhållanden. Det finns många olika klimatanpassningsåtgärder som kan vidtas, vilka berör grönstruktur, hållbar dagvattenhantering, höjdsättning av mark och byggnader, skydd mot översvämningar med mera.

Åtgärder och utredningar

Genomförd

Klimat- och sårbarhetsanalys Fastighetskontorets byggnader

Åtgärd TEMA.1.3.4 Structor Miljöbyrån har på uppdrag av Stockholms stads fastighetskontor utfört en klimat- och sårbarhetsanalys av dess byggnaders utsatthet för översvämning och försämrad markstabilitet, i ett förändrat klimat.
Genomförd

Framtagande av skyfallsmodell för Stockholm

Åtgärd TEMA.1.3.4 Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. I stadsmiljön kan stora vattensamlingar bildas i instängda områden där vattnet inte kan rinna undan. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord.
Påbörjad

Ökad avtappning från Mälaren vid Slussen

Åtgärd TEMA.1.3.1 Mälarens vattennivå beror huvudsakligen på tillrinningen från omkringliggande vattendrag och möjligheterna att tappa vatten genom slussarna i Stockholm och Södertälje. I dag är avtappningskapaciteten inte tillräckligt stor och översvämningsrisken runt Mälaren är därför oacceptabelt stor. Detta kan medföra stora negativa konsekvenser för många samhällsviktiga funktioner.
Delområde TEMA.1.3
Senast uppdaterad: 2018-02-07
Kontakt

Artiklar

Nyheter

Dokument

Klimatanpassning i Stockholm

Kort presentation av förväntade effekter av klimatförändringarna, och Stockholms stads arbete med klimatanpassning.

Länkar

Mer information

Framtidens klimat i Stockholm

Kort sammanfattning av de senaste prognoserna för hur klimatet i Stockholms län kommer att förändras till år 2100.