Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken


Illustration dagvatten- och skyfallshantering Rålambshovsparken, URBIO AB
Hösten 2018 startar arbetet med att utveckla delar av Rålambshovsparken för att bättre kunna ta hand om dagvatten och skyfall. Åtgärderna är ett led i stadens arbete med att stärka grönstrukturen för att möta klimatförändringarna.

Stockholm Vatten och Avfall har i samarbete med miljöförvaltningen genomfört en skyfallsmodellering för hela Stockholms stad. Denna visar områden med möjliga översvämningsrisker vid ett intensivt skyfall med 100-års återkomsttid. Modellen tar hänsyn till förväntad ökning av nederbörden till år 2100. Modelleringen visar bland annat att stora regnmängder kommer att samlas i Rålambshovsparkens lågpunkter.

Den planerade ombyggnaden i parken utgör det första exemplet på mer omfattande åtgärder för en anpassning till större regnmängder i en central park inom Stockholms stad. Målet är att kunna kontrollera flöden från skyfall, minska översvämningsrisker på vägar och i fastigheter runt parken samt möjliggöra rening och fördröjning av förorenat dagvatten innan det når Riddarfjärden.

Projektet består av fyra delar: 1. Regnparken, 2. Skyfallsdammen, 3. Vardagsnyttan och 4. Utloppet. De kommer att genomföras etappvis för att minimera störningarna i parken, under åren 2018 till 2021. Du kan läsa mer om åtgärderna i Gestaltningsprogrammet för projektet. På webbplatsen Stockholm växer kan du följa projektets utveckling, se länk under "Nyheter".

I projektet har följande målbild formulerats för dagvatten- och skyfallshanteringen i parken:

  • Hålla aktivitetsytor och gångstråk så torra som möjligt under vardagliga regn.
  • Minska erosion i parken vid kraftiga regn och skyfall.
  • Minska föroreningsbelastningen på Riddarfjärden genom att rena förorenat trafikdagvatten redan vid inloppen till parken.
  • Minska belastningen på det befintliga ledningsnätet genom att ta hand om vatten i öppna lösningar.
  • Dämpa effekter av skyfall och kraftiga regn i ett system av lösningar.
  • Stärka ekosystemtjänsterna i parken och ge mervärden till parkens besökare.

Under arbetet med framtagande av åtgärdsförslagen har en rad underlagsdokument tagits fram. Några av dessa listas under "Dokument", där du kan ladda hem dem som Pdf-filer. Under "Mer information" kan du läsa en översiktlig beskrivning av Stockholms skyfallsmodell.

Åtgärd TEMA.1.3.6
Senast uppdaterad: 2018-11-28
Ansvarig organisation
  • Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Kontakt

Nyheter

Dokument

Mer information