Framtagande av skyfallsmodell för Stockholm


Utsnitt ur skyfallsmodelleringens sannolikhetskarta, från miljöförvaltningens webbportal Miljödata.
Skyfall ger ofta upphov till översvämningar lokalt när stora vattenmängder samlas i lågpunkter i terrängen. I stadsmiljön kan stora vattensamlingar bildas i instängda områden där vattnet inte kan rinna undan. Problemen med skyfall förvärras ju mer av markytan som är hårdgjord.

Stora och intensiva skyfall kan utgöra en potentiell översvämningsrisk i tätorter eftersom kommunala avloppsystem dimensioneras för regn med upp till 10 års återkomsttid. Vid regn med längre återkomsttider finns det risk för att avloppsystemets kapacitet inte räcker till. Stockholm Vatten har därför i samarbete med miljöförvaltningen genomfört en skyfallsmodellering som visar möjliga översvämningsrisker vid ett intensivt skyfall med 100-års återkomsttid. Hänsyn har då tagits till de klimatförändringar som kan inträffa till år 2100.

Syftet med den genomförda skyfallsmodelleringen för Stockholm är att:

  • Få en övergripande bild av sårbarheten vid extrema skyfall.
  • Visa var i staden som översvämningsrisker kan finnas.
  • Visa var fördjupade, detaljerade utredningar kan behövas.
  • Utgöra underlag till stadens klimatanpassningsarbete.

Läs mer om Stockholms skyfallsmodellering genom att klicka på länken på sidan.

Åtgärd TEMA.1.3.4
Senast uppdaterad: 2018-04-25
Ansvarig organisation
Kontakt