Framtidens klimat i Stockholm

De ökande halterna av växthusgaser i atmosfären, främst koldioxid till följd av människans utsläpp, påverkar jordens strålningsbalans och är den främsta orsaken till den globala klimatförändringen. Det finns stor risk att jordens medeltemperatur kommer att öka mer än två grader till år 2100 om inte utsläppen av växthusgaser minskar radikalt. Statistik från SMHI visar att Sveriges klimat redan har blivit varmare och mer nederbördsrikt, för Stockholms del främst genom en stigande medeltemperatur.

Enligt SMHI:s regionala klimatanalys för Stockholms län från 2015 beräknas årsmedeltemperaturen för Stockholms län öka med 3-5 grader till år 2100. Årsnederbörden bedöms öka med 20-30 procent, och de extrema skyfallen blir vanligare: den maximala dygnsnederbörden beräknas öka med 20-30 procent. Tillrinningen till sjöar och vattendrag kommer att öka under vintern, men minska under vår och sommar. Det kommer att bli vanligare med värmeböljor och torka sommartid.

Den globala havsnivån kommer att fortsätta stiga, FN:s klimatpanel IPCC gör bedömningen att det kan bli upp till en meters global havsnivåhöjning till 2100. Med landhöjning borträknad innebär det drygt 40 cm höjning av havsnivån i Stockholm. Havsnivåhöjningen kommer att fortsätta under de följande århundrandena.

Läs mer i SMHI:s rapport "Framtidsklimat i Stockholms län - enligt RCP-scenarier" publicerad 2015.

Artikel TEMA.1.3.
Senast uppdaterad: 2016-06-16
Kontakt