Hållbar dagvattenhantering

Bild på dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden
Regnbäddar på Jaktgatan i Norra Djurgårdsstaden.
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på markytan från exploaterade områden. Stockholms stad har tagit fram en ny dagvattenstrategi som tar hänsyn till ett förändrat klimat med ökade regnmängder samt till dagvattnets kvalitet.

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av på ytan från exploaterade områden. Ungefär hälften av dagvattnet i Stockholm leds i kombinerade ledningsnät tillsammans med spillvatten till reningsverk. Den andra hälften leds i separata dagvattenledningar till en recipient. Recipienter för dagvattnet i Stockholm är stadens sjöar, vattendrag samt Saltsjön.

Vid kraftig nederbörd riskerar de kombinerade ledningsnäten att översvämmas, och orenat avloppsvatten måste då bräddas ut till recipienten. Enligt SMHI:s regionala klimatanalys för Stockholms län från 2015 bedöms årsnederbörden öka med 20-30 procent till år 2100. De extrema skyfallen blir också vanligare. Den maximala dygnsnederbörden beräknas öka med 20-30 procent.

Stockholms stad har tagit fram en ny dagvattenstrategi som började gälla 2015. Dagvattenstrategin syftar till att utveckla stadens dagvattenhantering mot en mer hållbar inriktning. Klimatförändringarna beräknas medföra ökade regnmängder vilket leder till ökade dagvattenflöden. Dessutom är det viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i stadens recipienter.

Dagvattenstrategin har därför som mål att skapa en robust och klimatanpassad dagvattenhantering. Det innebär att dagvattenhanteringen ska vara anpassad efter förändrade klimatförhållanden med ökad årsnederbörd, intensivare nederbördstillfällen och höjda vattennivåer i sjöar, kustvatten och vattendrag. Dagvattenhanteringen ska också bidra till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås. Strategin gäller vid all om- och nybyggnation, liksom för åtgärder i den befintliga miljön. Möjligheterna är oftast störst att skapa bra lösningar i ny bebyggelse, jämfört med den befintliga stadsmiljön.

Läs mer om Stockholms arbete med dagvattenfrågor på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida, se länk i högerspalten. Där kan du även ladda ner Stockholms dagvattenstrategi, samt dagvattenstrategin för Norra Djurgårdsstaden.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Planerad
Brunnsviken, rena trafikdagvatten från Roslagsvägen
Planerad Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Bällstaån, dagvattendammar mellan Tensta och Rinkeby
Pågående Fysiska åtgärder 2020 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Bällstaån, utjämningsmagasin för dagvatten i Bromsten
Pågående Fysiska åtgärder 2020 Exploateringskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Bällstaån, dagvattenrening från Ulvsundavägen
Förslag till åtgärd Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Drevviken, skärmbassäng för dagvattenrening
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Flaten, rening av dagvatten i Flatendiket
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Hammarby Sjö, rening av trafikdagvatten vid Lugnet
Genomförd Fysiska åtgärder 2008 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Laduviken, dagvattenstråk och vattenpark
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Akademiska Hus
Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
SL
Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Långsjön, minskad bräddning till sjön
Pågående Fysiska åtgärder Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Magelungen, dagvattendammar i Kräppladiket
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Riddarfjärden, dag- och spolvattenrening i vägtunnlar
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Trafikkontoret
Genomförd
Riddarfjärden, dagvattenrening från Centralbron I
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Trafikkontoret
Genomförd
Riddarfjärden, dagvattenrening från Centralbron II
Genomförd Fysiska åtgärder 2008 Trafikkontoret
Genomförd
Riddarfjärden, minskad bräddning från Södermalm
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Våtmark vid Bergslagsrondellen
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Råcksta Träsk, dagvattenrening från Vinsta industriområde
Pågående Fysiska åtgärder Miljöförvaltningen
Genomförd
Trehörningen, skärmbassäng för dagvattenrening
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Trekanten, rening av dagvatten från Essingeleden
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Trafikverket
Genomförd
Ulvsundasjön, avsättningsmagasin i Kristineberg
Genomförd Fysiska åtgärder 2010 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Ulvsundasjön, reningsanläggning Essingeleden
Genomförd Fysiska åtgärder 2016 Trafikverket
Genomförd
Årstaviken, reningsanläggningar i dagvattentunnlar
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Årstaviken, skärmbassäng för dagvattenrening vid Tanto
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Årstaviken, minskad bräddning från Västberga
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Ältasjön, rening av trafikdagvatten från Tyresövägen
Genomförd Fysiska åtgärder 2008 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Östra Mälaren, rening av trafikdagvatten från Essingebron
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Trafikverket
Pågående
Östra Mälaren, rening av trafikdagvatten i Gröndal
Pågående Fysiska åtgärder 2016 Trafikverket
Genomförd
Östra Mälaren, dagvattenrening från Nockebybron m.m.
Genomförd Fysiska åtgärder 2016 Trafikverket
Genomförd
Inventering av Lunda industriområde 2014
Genomförd Fysiska åtgärder 2014 Miljöförvaltningen
Genomförd
Tillsynskampanj Bromstens industriområde 2011
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Miljöförvaltningen
Genomförd
Tillsynskampanj i Snösätra upplagsområde
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Tillsynskampanj Larsboda industriområde
Genomförd Fysiska åtgärder 2011 Miljöförvaltningen
Genomförd
Tillsynskampanj trafikdagvatten
Genomförd Fysiska åtgärder 2008 Miljöförvaltningen
Pågående
Minska föroreningar från Snösätra upplagsområde
Pågående Fysiska åtgärder Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Pågående
Tillsyn av Larsboda industriområde
Pågående Fysiska åtgärder Miljöförvaltningen
Utredningar
Genomförd
Filter i dagvattenbrunnar
Genomförd Utredningar 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Organiska miljögifter i dagvatten
Genomförd Utredningar 2007 Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Revidering av Stockholms dagvattenstrategi
Genomförd Utredningar 2014 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stockholm Vatten och Avfall
Trafikkontoret
Genomförd
Riktlinjer för dagvattenutsläpp
Genomförd Utredningar 2008 Det regionala dagvattennätverket
Genomförs kontinuerligt
Spåra och åtgärda felkopplingar i avloppsledningsnätet
Genomförs kontinuerligt Utredningar Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Undersökning av filter för reduktion av koppar
Genomförd Utredningar 2009 Kungliga Tekniska Högskolan
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförd
Utvärdering av VEKLIP dagvattendike
Genomförd Utredningar 2009 Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Judarn, utreda tillförsel av brädd- och trafikdagvatten
Pågående Utredningar Stockholm Vatten och Avfall
Planerad
Undersöka bräddning i Drevvikens NV vik
Planerad Utredningar Stockholm Vatten och Avfall
Pågående
Tenstadalens dagvattenpark
Pågående Utredningar 2020 Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Stockholm Vatten och Avfall
Tema TEMA.1.3.4
Senast uppdaterad: 2019-12-12
Kontakt

Stockholm Vatten och Avfall

Nyheter

Fakta

Dokument

Goda exempel

Länkar