Dagvattenanläggning, Spångadalen


Översikt av Spångadalen där dagvattenanläggning planeras
I Spångadalen anläggs en översilningsyta som ska begränsa riskerna för översvämningar i Bromsten och rena dagvatten från Hjulsta, Tensta och delar av Rikeby.

Bällstaåns avrinningsområde består till stor del av hårdgjorda ytor som bostadsområden, industri- och centrumbebyggelse. Dagvattnet transporteras snabbt och flödet till ån varierar kraftigt. Detta gör Bällstaån särskilt känslig för översvämningar. Genom att anlägga dammar eller vegetationstäckta översilningsytor kan vattnet fördröjas vid kraftiga regn så att risken för översvämningar minskas. När dagvattenflödet till Bällstaån fördröjs minskar också utsläppen av fosfor och zink till ån.

Mellan bostadsområdena Tensta och Rinkeby finns ett grönområde som avgränsas av Spånga Kyrkväg och Rinkebysvängen, kallat Spångadalen. Området avvattnar delar av Hjulsta och Tensta i väster samt en del av Rinkeby i öster. Avrinningsområdet består till stor del av tät bostadsbebyggelse.

Exploateringskontoret har beviljats medel ur Stockholms stads centrala medelreserv för klimatåtgärder för en dagvattendamm eller en översilningsyta i Spångadalen. Målet är att minska risken för översvämningar i det nya bostadsområdet Bromstensstaden.

Anläggningen utformas så att den bidrar till parkområdets kvalitéer. Största delen av anläggningen utgörs av befintliga och nya gräsytor som är tillgängliga för lek och vistelse när anläggningen är torr. Vegetationen ska utgöras av arter som tål att översvämmas.

Anläggningen beräknas minska utflödet av fosfor till Bällstaån med 30-40 kilo fosfor/år.

Åtgärd TEMA.1.3.4.1
Senast uppdaterad: 2019-04-11
Ansvarig organisation
  • Exploateringskontoret
Kontakt

Läs mer