Fakta om dagvatten i Stockholm

Bild på damm för rening av dagvatten vid Bergslagsplan
Reningsanläggning för dagvatten Bergslagsplan. Foto: Agata Banach, Sweco.

Nederbörd

Årsnederbörden i Stockholm är ca 550 mm per år. 450-500 mm/år avrinner som dagvatten från hårdgjorda ytor. Resterande vatten avdunstar. Med ett förändrat klimat förväntas nederbörden på årsbasis öka något men det som främst påverkar dagvattenhanteringen i staden är att de intensiva regnen blir vanligare och större.

Ledningsnät

I Stockholm finns det nära 200 mil ledningsnät i staden som hanterar dagvattnet. Ungefär 50% består av kombinerat system, där spill- och dagvatten avleds i samma ledning och renas i reningsverk. Resterande 50% är utformat som ett duplikatsystem, där dagvatten avleds separat i särskild ledning, till en närliggande recipient. Stockholm Vatten äger och förvaltar systemet.

Anläggningar

I Stockholm finns det olika typer av reningsanläggningar för dagvatten: avsättningsmagasin, dammar, våtmarker, skärmbassänger och en rad perkolations- respektive infiltrationsanläggningar. Övriga anläggningar av vikt är pumpstationer och utjämningsmagasin. Utöver detta finns pumpstationer och utjämningsmagasin för det kombinerade nätet som även är relevanta för dagvattenhanteringen.

Källa: Stockholms stads dagvattenstrategi, 2015.

 

Artikel TEMA.1.3.4.1
Senast uppdaterad: 2016-03-02