Inventering av Lunda industriområde 2014

Det finns flera industriområden i direkt närhet till Bällstaån. Dagvatten från dessa områden kan innehålla mer föroreningar än dagvatten från t ex bostadsområden. Under våren 2014 genomförs en kartläggning av delar av Lunda industriområde. Syftet med inventeringen är att identifiera verksamheter som hanterar kemikalier och avfall utomhus, vilket kan bidra till att miljöskadliga ämnen följer med avrinnande dagvatten till Bällstaån. I samband med besöken hos företagen lämnas även information om Bällstaån och om hur verksamhetsutövarna kan förebygga att föroreningar rinner ut i ån.

Resultat

Ett trettiotal av över hundra verksamheter besöktes vid inventeringen. Genomgående var det en stor spridning av olika typer av verksamheter och det framkom att ett betydande antal hanterar kemikalier och/eller farligt avfall. Några av företagen var inte kända sedan tidigare av miljöförvaltningen, bland annat tre bilverkstäder. Det visade sig också att bara ett fåtal har beredskap att vidta åtgärder vid en eventuell olycka eller vid spill av miljöfarliga ämnen.

Få verksamhetsutövare känner till att dagvattnet inte renas innan det leds ut i Bällstaån. I samband med inventeringen lämnades information om Bällstaån och hur företagen kan göra för att förebygga att skadliga ämnen når ut till ån. Många var positiva till engagemanget att ”rädda” Bällstaån och såg värdet av att få information om dagvatten och vart det sedan tar vägen. Se länk till rapporten nedan.

Åtgärd TEMA.1.3.4.9
Senast uppdaterad: 2016-03-18
Aktör
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument

Inventering av Lunda industriområde

En undersökning av potentiella källor till
föroreningar med negativ miljöpåverkan på
dagvatten till Bällstaån, utförd av Anna Sennström (2014).