Judarn, utreda tillförsel av brädd- och trafikdagvatten

Judarn är på kartan recipient för trafikdagvatten från Bergslagsvägen, men misstankar finns att vattnet faktiskt inte når sjön. Det är också känt att bräddning av avloppsvatten kan ske till dagvattenledningen från Södra Ängby – hur ofta är dock oklart. Stockholm Vatten ska utreda dessa frågor, målet är att leda om bräddavloppet till mindre känslig recipient.

Resultat

Vid mätningar under våren 2008 konstaterades att trafikdagvattnet rinner till sjön, som planerat. Ledningssystemet är dock gammalt och läckaget förmodligen ansenligt. Ytterligare mätningar för att utreda omfattningen av bräddningar har genomförts under 2009 och 2010. Mätdata ska bearbetas och analyseras, som underlag för beslut om åtgärd av Stockholm Vatten.
Åtgärd TEMA.1.3.4.34
Senast uppdaterad: 2014-04-03
Ansvarig organisation
Vattenområden Tema

Dokument

Plan 2002 - Bräddning

Plan 2002 - Bräddning från ledningsnätet i Stockholm, framtagen av Stockholm Vatten 2002.