Råcksta Träsk, reningsanläggning för dagvatten

Råcksta Träsk är en mycket näringsrik sjö och sedimentens halter av bl.a. tungmetaller är bland de högsta som uppmätts i Stockholms sjöar. Tillrinningen till sjön består huvudsakligen av dagvatten som också är den största källan till föroreningarna i sjön. Projektet syftar till att förbättra vattenkvalitén genom att minska föroreningstillförseln via dagvattnet. En eller flera reningsanläggningar i anslutning till dagvattennätet ska byggas för att ta hand om dagvatten från bl.a. Vinsta industriområde samt delar av Bergslags- och Lövstavägen. Projektet finansieras av Miljömiljarden. Projektet har kopplingar till det parallella projektet "Leda utloppet från Kyrksjön till Råcksta Träsk", se länk nedtill.

Resultat

En förstudie har genomförts där flera förslag till platser och metoder för rening av dagvatten togs fram. Det förslag som gynnade Råcksta Träsk mest valdes, vilket innebar att en reningsanläggning anlades vid Bergslagsplan.

Anläggningen består av tre sedimentationsdammar och en våtmarkszon. De tre dammarna är åtskilda av våtmarkszonen och en makadamvall. Vatten pumpas till dammen från befintlig dagvattenledning från Vinsta företagsområde, delar av Hässelby och Lövstavägen. Efter rening i anläggningen återförs sedan dagvattnet till dagvattenledningen som i sin tur mynnar i recipienten Råcksta Träsk.

Anläggningen detaljprojekterades under 2008 och entreprenadarbetena avslutades under senare delen av 2009. Anläggningen är nu i drift. För att bedöma uppnådda reningseffekter bör vattenprovtagningar samt nya sedimentprovtagningar i Råcksta Träsk göras, lämpligen efter ett antal år som anläggningen har varit i drift.

Åtgärd TEMA.1.3.4.23
Senast uppdaterad: 2010-03-18
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument

Slutrapport Miljömiljarden

Slutrapport från miljömiljards-projektet "Råcksta Träsk - reningsanläggning för dagvatten", Stockholm Vatten 2010.