Revidering av Stockholms dagvattenstrategi

Den nuvarande dagvattenstrategin för Stockholms stad antogs av kommunfullmäktige den 7 oktober 2002. År 2009 inleddes arbetet med att uppdatera stadens nuvarande dagvattenstrategi. Bakgrunden till uppdraget var bland annat förändringar i lagstiftningen och ändrad organisation i staden, vilket påverkar hur dagvattenfrågor hanteras. För genomförandet bildades en arbetsgrupp med representanter från trafikkontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och Stockholm Vatten.

Syftet med den nya strategin är att dagvattenhanteringen i staden ska vara hållbar. Det innebär att synliggöra dagvattnet i större utsträckning än tidigare samtidigt som fokus på vattenkvalitet bibehålls. Hanteringen av dagvatten ska även svara mot de utmaningar som uppstår med klimatförändringar i kombination med en förtätad stad med allt större andel hårdgjorda ytor. Den är därför anpassad till såväl miljökvalitetsnormerna för vatten som lagkraven på klimatanpassning i nya Plan- och bygglagen (PBL).

Resultat

Ett förslag till ny dagvattenstrategi har tagits fram och behandlats i berörda nämnder och Stockholm Vattens styrelse under våren 2014. Kommunfullmäktige beslutade den 9 mars 2015 att godkänna den nya dagvattenstrategin.
Åtgärd TEMA.1.3.4.21
Senast uppdaterad: 2018-12-05
Ansvarig organisation
Aktör
  • Exploateringskontoret
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument