Tenstadalens dagvattenpark

Dagvattendamm vid Bergslagsplan
Exempel på dagvattendamm vid Bergslagsplan. Foto: Agata Banach
Nedströms Hjulsta Vattenpark, i Tenstadalen, planeras en anläggning för flödesutjämning och rening av dagvatten. Målet är att rena dagvatten från bland annat Lunda Industriområde och att större översvämningszoner skapas för Bällstaåns flöde.

Dagvatten från Lunda industriområde leds under Mälarbanan, via en pumpstation, till två långsmala dammar. Bällstaån ges även ett slingrande lopp på en cirka 120 meter lång sträcka vilket kommer bidra till att skapa ett översvämningsområde för åns vatten. Reningseffekten för fosfor i de två dagvattendammarna uppskattas till drygt 45 kg fosfor per år.

Mellan Mälarbanan och Bällstaån föreslås en vegetationsridå med träd och buskar för att skärma av parkmiljön från järnvägen. Grupperingar av träd och buskar anläggs på den östra sidan av ån för att ge en mer sammanhållen och rumsbildande miljö i årummet. För att tillgängliggöra miljön för allmänheten anläggs en gångbar stig som slingrar sig fram genom området. Genom att delvis tillgängliggöra denna miljö blir dammarna integrerade i den befintliga parkmiljön, och på så vis kan förhållandevis stora rekreativa värden skapas.

Reningseffekten i anläggningen uppskattas till 46 kilo fosfor/år.

Åtgärd TEMA.1.3.4.46
Senast uppdaterad: 2019-02-06
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument