Tillsynskampanj i Snösätra upplagsområde

Miljöförvaltningen genomförde under 2009 en tillsynskampanj med stöd av Miljöbalken inom Snösätra upplagsområde, se länk nedtill för att läsa rapporten. Delar av verksamheterna är miljöfarlig verksamhet, t.ex. avfallsåtervinning. Syftet med åtgärden är att begränsa utflödet av föroreningar till Magelungen via Magelungs- och Kräppladiket.

För mer information om Snösätraområdet, se länk nedtill.

Resultat

Av 26 tomter som arrenderas ut av kommunen i Snösätra upplagsområde nyttjas 15 för någon typ av miljöfarlig verksamhet. Det vanligaste är att arrendatorerna bara har något eller några fat eller dunkar med olja. Vid tillsynskampanjen fick 11 arrendatorer anmärkning på sin hantering. De flesta gällde avsaknad av nederbördsskydd eller invallning. Vid tillsynskampanjen informerade Miljöförvaltningen även om att det inte är tillåtet att i yrkesmässig verksamhet tvätta fordon på gatan eftersom tvättvattnet orenat rinner ut i sjön Magelungen.

Snösätra upplagsområde är inte kopplat till det kommunala avloppsnätet. Verksamheter som har toaletter, pentryn och duschar leder sitt avloppsvatten till egna slutna tankar som töms med sugbil. Det innebär att det risken är liten för att avloppsvatten från området påverkar vattenkvaliteten i Magelungen.

Åtgärd TEMA.1.3.4.25
Senast uppdaterad: 2011-05-11
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Dokument

Snösätra inventering

Läs här om den inventering som Miljöförvaltningen gjorde av miljöpåverkande verksamheter 1997.