Trehörningen, rening av dagvatten

Sjön Trehörningen är belägen i Huddinge uppströms Magelungen, och har sitt utlopp via Ågestasjön. Huddinge kommun hade tidigare ett reningsverk vid Trehörningen 1948-1972 vilket innebar att sjön utsattes för en kraftig belastning av föroreningar. Under 1970-talet genomfördes olika åtgärder för att förbättra tillståndet i Trehörningen.

Stockholm Vatten erhöll finansiering ur Miljömiljarden för åtgärder som syftar till att förbättra dagvattenreningen i Trehörningen. Enligt de ursprungliga planerna skulle en befintlig skärmbassäng (s.k. Dunkersanläggning) byggas om, och ett helt nytt översilningsområde med strand/vattenväxter anläggas. Belastningen på skärmbassängen skulle i och med detta minska och en större reningseffekt uppnås på det vatten som framgent kommer att passera skärmbassängen. Totalt sett blir effekten att belastningen av närsalter och tungmetaller nedströms i Magelungen minskar.

Resultat

Detaljprojektering av översilningsyta och ombyggnation av skärmbassängen genomfördes under 2008. I den upphandling som gjordes under 2008 låg de anbud som kom in långt över projektets budget. Ombyggnationen av skärmbassängen erfordrade att större mängder avsatt sediment avlägsnades och detta utgjorde en stor kostnad som tidigare inte var med i kalkylen. Eftersom skärmbassängen ansågs vara den viktigaste åtgärden beslutades under 2009 att i detta skede enbart åtgärda denna. Översilningsytan utgick därmed ur projektet.

Under 2009 rensades den befintliga skärmbassängen från ca 1.000 m3 förorenade sediment, och skärmdukar och bryggor ersattes med nya. Nu finns en fungerande anläggning i drift med en ökad effektiv volym vilket resulterat i att partikelbundna föroreningar som kommer med dagvattnet omhändertas i större grad. Ett annat projekt, ombyggnation av pumpstation Invallningen, som genomförs under 2010 kommer att resultera i jämnare dagvattenflöden vilket i sin tur leder till en ytterligare ökad reningseffekt i skärmbassängen.

Åtgärd TEMA.1.3.4.28
Senast uppdaterad: 2016-04-26
Ansvarig organisation
Kontakt

Dokument