Trekanten, rening av dagvatten från Essingeleden

Den naturliga tillrinningen till sjön Trekanten är liten. En stor del av tillrinningen utgörs av dagvatten från omgivande vägar och bebyggelse. Det mest förorenade dagvattnet kommer från Essingeleden och Södertäljevägen. Stockholm Vatten erhöll medel från Miljömiljarden för byggande av reningsanläggningar för dagvattnet.

En skärmbassäng för dagvattnet från Essingeleden och mindre, lokala vägar har byggts i den sydvästra delen av Trekanten. Skärmbassängen utgörs av flytbryggor med nedhängande dukar, bryggorna möjliggör passage över viken. Till bassängen leds även dagvatten som nu kommer i en ledning som mynnar utanför badet (se åtgärden "Förlängning av dagvattenledning vid Trekantsbadet").

Trafikverket har byggt ett katastrofskydd (oljefälla) med automatiskt styrsystem i befintliga ledningar, där dagvatten från Essingeleden ska passera innan det släpps ut i Trekanten. Detta ersätter en äldre oljeavskiljare med dålig funktion. Den nya anläggningen ska kunna ta emot 12 kbm olja eller annan förorening. Arbetena var klara hösten 2009.

Resultat

Reningen av dagvattnet förväntas främst resultera i en minskning av halterna av skadliga ämnen i Trekantens sediment.
Åtgärd TEMA.1.3.4.29
Senast uppdaterad: 2012-11-22
Ansvarig organisation
Aktör
  • Trafikverket
Kontakt

Dokument